Tukimuuri tasoittaa pihan korkeuserot

Tukimuuri on rakenne, jolla tuetaan ja tasataan turvallisesti pihan korkeuserot. Tukimuuria käytetään esimerkiksi silloin, kun tila ei riitä maaluiskien käyttöön tai ei haluta rinteitä tontille. Tukimuuria rasittaa maanpaine ja toisinaan myös vedenpaine, joten sen on kestettävä joskus hyvinkin korkeita kuormituksia. Tukimuuri voidaan rakentaa itsenäiseksi tai muiden rakenteiden yhteyteen, ja se voidaan tehdä esimerkiksi betonista, luonnonkivistä tai kivikorista.

Tilaa säästävät tukimuurit

Tukimuureilla alue voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan eri tasoisiksi kulku-, oleskelu- tai viheralueiksi. Tukimuureja käytetään muun muassa tonttien reunapengerryksissä ja istutusaltaissa. Alle 75 cm muurit eivät välttämättä tarvitse perustusta, mutta siitä korkeammat muurit vaativat käytännössä aina betonianturan ja betonivalun terästyksineen. Korkeat muurit on syytä antaa rakennesuunnittelijan suunniteltavaksi. Korkeat tukimuurit tulee myös varustaa putoamissuojalla.

Tukimuurin perustaminen

Riippuen tukimuurin korkeudesta ja siihen kohdistuvista vaatimuksista, on sen alle tehtävä perustus muurin vaatimusten mukaan. Tukimuurin perustukset kannattaa tehdä huolellisesti ja pyytää rakennesuunnittelijaa tarkistamaan minkälainen perustus on riittävä. Routiminen ja maapohjan eläminen on otettava huomioon tukimuuria rakennettaessa. Tukimuurien suurin kuormitus on maanpaine, joka voi ajan mittaan työntää muurin ulos muodostaan. Varsinkin jos muuri tukee rinnettä, on tärkeää rakentaa se vahvaksi ja tukevaksi. Myös routiminen ja vedenohjaus pitää huomioida tukimuureja perustettaessa. Muurin perustaminen ja sen vaativuus riippuvat aina maaperästä, muurin korkeudesta ja rakennuskohteesta. Olosuhteista riippuen tukimuuri voi vaatia salaojituksen, salaojasoran lisäämisen perustuksiin, patolevyn ja bitumihuovan käyttöä vesieristeenä, sekä mahdollisen routaeristyksen. Annamme mielellämme lisätietoa kohteeseesi sopivasta perustuksesta.

Tutustu tukimuurin työohjeisiin »

Massiivisen tukimuurin rakentaminen

Massiivinen tukimuuri on huomattavan painonsa ansiosta vakaa. Tukimuurin muoto vaihtelee: sen sivut voidaan rakentaa vinoiksi tai suoriksi. Muuri voidaan myös rakentaa kulmaan tai kaarevaksi. Massiivinen tukimuuri on yksinkertainen ja helppo rakentaa, eikä se ole erityisen altis halkeamisvaaralle. Tarjoamme massiivisen tukimuurin rakentamiseen kaksi eri tuotevaihtoehtoa: muurikivet tai valuharkot. Molemmilla tavoilla toteutettuna tukimuurin rakentaminen on periaatteiltaan sama.

Ensin valetaan antura, joka tulee jäykistää riittävällä terästyksellä, sillä maanpainemuureissa myös anturaan kohdistuu vääntöä. Anturaan tulee asentaa myös ennen valua tartuntateräkset, joilla varmistetaan anturan ja muurin yhteistoiminta. Anturan päälle asennetaan ensimmäinen kivikerros. Ladonnan suoruus varmistetaan linjalangalla ja korkeus vatupassilla tai tasolaserilla. Tarvittessa ensimmäinen kivikerros kiilataan muovikiiloilla oikeaan korkoon. Tämän jälkeen ladotaan muuri valmiiksi, asennetaan tarvittava terästys, mahdolliset valaisimet, sähköjohdotus ja lopuksi muuri valetaan. Valun jälkeen tukimuurin annetaan kovettua. Kovettumisen jälkeen asennetaan kosteus- ja routaeristeet, sekä tehdään tarvittavat maatäytöt.

Lue lisää muurikivistä »

Lue lisää valuharkoista »